moj

طرح تداخلی امواج آب + تصویر

بکس ایران: برنیس آبوت، یکی از عکاسان علمی معروف آمریکایی است که تصاویر سیاه‌ وسفید او از پدیده‌های فیزیکی مانند مغناطیس، امواج و انرژی سال‌های سال زینت‌ بخش کتاب‌های درسی و نمایشگاه‌های علم بود.